۱۰ - عشق و درد


هر كه در دل عشق دارد درد را داند كه چيست
هر كه عاشق بوده دردِ مرد را داند كه چيست
درد از روز ازل در سر نوشت مرد بود
مرد تنها مرد گرم و سرد را داند كه چیست
عشق را از مردِ صاحب درد بايد بشنوى
قصه ى مجنونِ صحرا گرد را داند كه چيست
عشق يعنى باختن اتش گرفتن سوختن
مرد رازِ شعله هاى زرد را داند كه چيست

شاعر: پرواز همای